Bedankt !  

Donderdag 27 september heeft Stop Het eiland vzw 4.382 bezwaarschriften afgegeven aan Roland Moreau, Directeur-Generaal Leefmilieu op de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Minister Weyts en de Vlaamse Regering hebben echter nog niet verzaakt aan hun project een testeiland te bouwen voor de kust van Knokke-Heist. “Stop het Eiland” heeft dan ook contact opgenomen met beleidsmakers en stakeholders om het testeiland tegen te houden en duurzamere alternatieven voor kustbescherming te bespreken.

Uw steun zal nog nodig zijn in de nabije toekomst!

Steun ons financieel op het rekeningnummer BE30 3631 7876 8111 van de vzw of  doneer via Paypal.

Studie Royal Haskoning boort testeiland de grond in en biedt alternatieven aan

De aanleg van een testeiland is 
zinloos

Het testeiland is wat betreft vorm, locatie en verwacht gedrag totaal niet vergelijkbaar met een langgerekt eiland of eilandenarchipel.
De belangrijkste milieueffecten van de langere termijn oplossing kunnen op grond van het testeiland voor de kust van Knokke-Heist niet beter worden berekend of ingeschat, dan met een computermodel.
De aanleg van een testeiland is trouwens niet alleen nutteloos, ze zou bovendien ook grote negatieve milieueffecten met zich meebrengen.

De snelheid van getijgedreven stroming tussen het eiland en de kust zou sterk toenemen.
Ter hoogte van de koppen van de strandhoofden zou dit leiden tot sterke wervelingen met grote risico’s voor zwemmers en watersporters tot gevolg.
De toename in erosie zou ook leiden tot een grotere onderhoudsbehoefte. 

Er zou dus nog meer zand moeten aangevoerd worden om het strand voor Knokke-Heist te behouden en de kust veilig te houden dan nu al het geval is!

Er kom meer stroming en erosie

De kwaliteit van het strand in Duinbergen, en in beperktere mate ook in Knokke, zou door slibvorming inboeten aan kwaliteit. Dit slib kan wel mechanisch verwijderd worden maar de inzet van graafmachines leidt vanzelfsprekend tot verstoring en extra kosten.
Er zal meer zand in de richting van het Zwin vloeien, met als risico dat deze monding kan verzanden, terwijl Vlaanderen zojuist miljoenen euro’s investeerde in het verbreden en verdiepen van de Zwinmonding! 

De aanleg van een testeiland zal in ieder geval heel wat waardevol bodemleven vernietigen.

Slib & verzanding

Onherstelbare schade

De onderzoekers stellen zich ook de vraag of het herstel van het proefeiland in de oorspronkelijke staat, wel ooit mogelijk zal zijn.
De schade die Knokke-Heist oploopt gedurende de periode dat het testeiland voor de kust gelegen is, bijvoorbeeld in de vorm van teruggelopen inkomsten op het vlak van toeristische en recreatieve inkomsten, zijn sowieso met het herstel van oorspronkelijke situatie niet weggenomen.

Red Knokke-Heist

Stop het eiland. Schrijf je in voor het volgende  bezwaarschrift.

Meest voorkomende vragen

Ik tekende de petitie. Waarom nog een bezwaarschrift?

De petitie was een manier om de politici attent te maken op het massaal verzet tegen de bouw van een testeiland.
Het bezwaarschrift is een wettelijk geldig document, opgesteld door een advocaat, dat op een geargumenteerde manier bezwaar maakt tegen de nefaste gevolgen van het testeiland
voor de ondertekenaar. Dit gesigneerd bezwaarschrift wordt aangetekend naar de minister gestuurd voor 28 september, einddatum van de openbare raadpleging.


Waarom wil de minister een testeiland aanleggen?

België is verantwoordelijk voor het beheer van de Noordzee.
Vlaanderen is verantwoordelijk voor de bescherming van de kust, en onderzoekt hoe de kust het best beschermd kan worden tegen de gevolgen van de klimaatopwarming (stijging zeespiegel, meer en zwaardere stormen).
Drie alternatieven worden onderzocht:
 - op de huidige dijk
 - op of nabij het strand
 - in de zee


Om het alternatief “in de zee” te onderzoeken wil Vlaanderen een “testeiland” bouwen op 1,3 km afstand van de kust van Knokke.
Het “Marien Ruimtelijk Plan” (MRP) van staatssecretaris Philippe De Backer, verantwoordelijk voor de Noordzee, voorziet dan ook de mogelijkheid van inplanting van een testeiland. De openbare raadpleging (van 29/6 tot 28/9) gaat hierover.


Het testeiland zal toch afgebroken worden indien andere oplossingen beter blijken te zijn?

Het is hoogst twijfelachtig dat het testeiland ooit afgebroken zal worden:

De bouw van het testeiland zal inderdaad heel wat geld gekost hebben, en het zal nog veel meer kosten om het af te breken. Om een extra “nutteloos werk” te vermijden zal de druk groot zijn om het niet af te breken en, integendeel, zelfs verder uit te bouwen.
Wellicht zullen er ondertussen vogels en andere dieren hun intrek op het eiland genomen hebben. Om ecologische redenen zal de afbraak van het eiland dan niet meer toegelaten worden.
Het alternatief “in de zee” moet dan ook op een andere manier uitgetest worden (computermodellen, maquettes in watertanksimulaties).


Er moet een testeiland gebouwd worden om te checken of de bouw van eilanden op zee niet de beste oplossing zou zijn tegen de gevolgen van de klimaat opwarming

Het gerenommeerd Nederlands studiebureau Royal Haskoning heeft dit grondig bestudeerd en concludeert dat “een testeiland voor het bestuderen van het gedrag van eilanden voor de kust niet nodig is.
Met een dergelijk testeiland kan geen kennis worden opgedaan die van invloed is op de vooral strategische keuze tussen de verschillende alternatieven voor de langere termijn veiligheid. Het testeiland is onvoldoende representatief, en het morfologisch gedrag van het eiland zelf is bij de aanleg van een langgerekt eiland van ondergeschikt belang in de afweging. De effecten op de kustzone en de kwaliteit van strand zijn belangrijker. Deze zijn slecht voorspelbaar maar kunnen met een testeiland niet worden onderzocht.
Het testeiland leidt wel tot meerdere negatieve effecten die  moeilijk kunnen worden voorspeld en ook moeilijk kunnen worden gemitigeerd. Dit betreft effecten op zwemveiligheid, kustonderhoud, risico van aanzanding van de Zwin monding en kwaliteitsverlies van het strand door afzetting van slib. Ook wordt het zicht vanaf het strand beïnvloed door het testeiland. Voorts worden ook effecten verwacht op Nederlands grondgebied.
Tenslotte is voor de aanleg van het testeiland naar verluid 16 miljoen m3 nodig. Een kleiner volume is op zich al voldoende om de langere termijn veiligheid van de kust te waarborgen als gekozen wordt voor een versterking van de bestaande kust.”


Minister Weyts zegt dat de boten niet voorbij de kust zullen varen.

Er zullen inderdaad initieel geen boten varen tussen het testeiland en de kust van Knokke-Heist. Dit zal echter wel het geval zijn in een tweede fase, eens het eiland verlengd wordt tot Zeebrugge.


Knokke is  toch de meest kwetsbare locatie  aan de Belgische kust?

Neen. De meest kwetsbare locaties zijn de drie havens (Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort), gevolgd door Bredene, waar geen dijk bestaat. De baai van Heist verzandt daarenboven op natuurlijke wijze zodanig dat Duinbergen binnenkort volledig bestand zal
zijn tegen zware stormen. De rest van de Knokse kust met zand of duinen versterken is bijgevolg de gemakkelijkste, beste en goedkoopste oplossing.


Staatssecretaris De Backer heeft toch gezegd dat het eiland er niet komt?

Neen. Staatssecretaris Philippe De Backer heeft alleen gezegd dat vooraleer het testeiland mag gebouwd worden, er eerst aan een aantal voorwaarden moeten voldaan worden. Deze betreffen vooral de ecologische en economische gevolgen van het eiland. Eens de studies afgewerkt zal de staatssecretaris autonoom beslissen of hij de bouw van het testeiland goedkeurt.
Minister Ben Weyts heeft trouwens verklaard dat het testeiland niet van de baan is.


Men spreekt van kustwering, vanwaar het verhaal rond een kanaal?

In oktober 2017 publiceerde het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid een rapport over de modellering van de Vlaamse Baaien.
Dit rapport stelt zwart op wit dat één van de hoofdbedoelingen van het aanleggen van een eiland, estuaire vaart is. In de conclusies leest men:
"In dit rapport worden de scenario’s die passen in het kader van Vlaamse Baaien en estuaire vaart mogelijk moeten maken hydrodynamisch beproefd aan de hand van een Telemac 3D-model.
Op basis van de simulaties werd scenario E3 als potentieel meest succesvol weerhouden. Dit scenario bestaat uit een lang eiland in combinatie met een geleide dam tussen het eiland en de oostelijke havendam. Binnen de havendammen is een kanaal voorzien voor estuaire vaart langs de oostelijke havendam om de bestaande LNG infrastructuur de mogelijkheid te bieden in de toekomst verder uit te breiden. Dit scenario zal verder geanalyseerd worden naar lokaal golfklimaat en morfologische respons. Ook de effecten op kustveiligheid en het Zwin dienen verder onderzocht te worden.
In het huidige onderzoek werd het effect van zeespiegelstijging tot dusver niet in rekening gebracht. Ook het effect van een individueel extreem meteorologisch event, de zogenaamde en sterk gehypete ‘duizendjarige storm’, is nog niet in detail onderzocht."


Standpunt van Cadzand- Nederland?

Cadzand was een van de tien “zwakke schakels” van de Nederlandse kust. Deze werden allemaal aangepakt in het “Hoogwaterbeschermingsprogramma”, dat reeds eind 2015 afgewerkt was en nergens voor de oplossing “in zee” gekozen heeft.
In Cadzand zelf werd voor de volgende oplossing gekozen:
“De kust bij Cadzand-Bad is over een kilometer versterkt door zand aan te brengen voor de bestaande dijk, zodat een nieuw duin is ontstaan. Dit nieuwe duin is niet hoger dan de bestaande kruinhoogte. Het deel van het strand dat het nieuwe duin in beslag neemt, is gecompenseerd door extra zand op het strand  te spuiten, waardoor het uiteindelijke strandoppervlak gelijk is gebleven. De strekdammen aan weerszijden van het uitwateringsgemaal zijn langer, hoger en breder gemaakt. … De westelijke strekdam is naar het westen verplaatst, waardoor meer ruimte is ontstaan tussen de dammen, zodat een jachthaven kon worden aangelegd.”


Lippens wou toch een eiland?

Het Masterplan Vlaamse Baaien van Hilde Crevits, dat gebaseerd was op het project “Vlaamse Baaien” van DEME en De Nul, stelde inderdaad een aantal eilanden voor de kust voor. Deze bevonden zich echter op een 6-tal kilometers van de kust, niet op 1,3 km zoals het huidig project. In dit oorspronkelijk project bleef zwemmen, zeilen en surfen op de zee voor Knokke-Heist perfect mogelijk, terwijl het nu onmogelijk en zelfs gevaarlijk wordt.


Alternatieven voor kustwering?

De gemeente Knokke-Heist heeft aan het Nederlands studiebureau Royal Haskoning gevraagd een alternatieve oplossing te bestuderen.
Uit hun analyses blijkt duidelijk dat het bestaande strand van Knokke-Heist in de baai van Heist reeds spontaan jaar na jaar aangroeit, wat de kustbescherming doet toenemen.
Al naar gelang de mogelijkheden en ambities, zou men kunnen kiezen voor een “gestimuleerde autonome ontwikkeling” of in één keer gaan naar een breder strand.
De gestimuleerde autonome ontwikkeling vergt op sommige plaatsen de aanvoer van zandsuppleties, en de verlenging van enkele strandhoofden. Dit zou zo goed als geen extra recreatiemogelijkheden bieden.
Een breder strand aanmaken eist meer ingrepen, en zal dus duurder uitvallen en meer onderhoud vereisen. De recreatiemogelijkheden zouden echter sterk toenemen.
Er zal veel meer zand nodig zijn om een eiland te bouwen en te onderhouden, dan om het strand te verbreden. De kostprijs van een eiland zal dus veel hoger liggen, dan het verbreden van de stranden.


Waarop baseert “Stop het Eiland” zich om uitspraken te maken over de gevolgen van het testeiland en alternatieve oplossingen?

Het rapport dat het studiebureau Arcadis heeft opgemaakt voor de federale overheid (Milieueffectenbeoordeling MRP) duidt reeds duidelijk de potentieel zeer negatieve gevolgen van een testeiland aan.

Bodemverstoring

Pagina 92De aanleg van een testeiland heeft op zijn beurt ook weer een groter bodemverstorend effect en leidt tot het verdwijnen van zeebodem.

Pagina 100 - Bij beide alternatieven wordt de aanleg van een testeiland voor de kust van Knokke-Heist voorzien. Dit betekent een bijkomende verstoring van de zeebodem (ruimtebeslag), in een zone die als zeer waardevol wordt aangeduid. Hierbij zal het mariene bodemecosysteem verdwijnen en plaats maken voor land. Daarnaast zal de hydrodynamiek van de omgeving veranderen, wat wijdere implicaties heeft op het marien ecosysteem (water en bodem) rond het proef eiland. Daarom zal voor de invulling en uitwerking van dit testeiland voor de kust van Knokke afdoende rekening gehouden moeten worden met mogelijke effecten op het kustecosysteem, en de bodemverstoring in de mate van het mogelijke beperken en milderen.

Pagina 102Bodemverstoring, leemten in de kennis:

  • Uitvoeringswijze testeiland voor zeewering

Impact op scheepvaartveiligheid en kans op ontstaan olieverontreiniging

Pagina 156 - Zones voor commerciële en industriële activiteiten en testeiland zeewering – De bouw van een (test)eiland of de installatie van een ander type infrastructuur binnen zones voor commerciële en industriële activiteiten impliceert een nieuwe hindernis voor de scheepvaart. Ook hier kan de instelling van een vaarverbod verondersteld worden. Net zoals voor windparken bestaat er een kans op aanvaring of aandrijving met het eiland / de infrastructuur en een toename van het risico op schip-schip aanvaringen.

Wijziging zeezicht

Pagina 173 - De zone afgebakend voor het testeiland (in het kader van het Complex Project Kustvisie) ligt op 1 km voor de kust van Knokke-Heist en strekt zich uit over een afstand van ca. 4,8 km. Het spreekt voor zich dat dergelijk eiland een zeer grote impact heeft op het huidige zeezicht. Afhankelijk van de uitvoeringswijze, kan zelfs sprake zijn van een complete wijziging in het landschap, waarbij het landschap eerder kenmerkend wordt voor een meer in het binnenland (‘strandmeer’). Het uitgestrekte vergezicht naar zee toe kan bijgevolg verdwijnen. Wanneer evenwel enkel de ophoging beperkt blijft, tot net boven/onder het zeeoppervlak, kan de impact op het zeezicht erg beperkt blijven. Er wordt vanuit gegaan dat bij het ontwerp eerder een natuurlijk landschap beoogd wordt, hetgeen een positieve impact heeft op de beleving. Bij het ontwerp van dergelijk eiland dient de impact op het zeezicht als een uitgangspunt gehanteerd te worden.

De stad Knokke-Heist heeft daarenboven een vermaard Nederlands studiebureau, Royal Haskoning, gevraagd de problematiek te bestuderen. Ze hebben zowel het (test) eiland , als alternatieven bestudeerd.

Hun conclusie luidt als volgt:

“Voor de langere termijn veiligheid ligt een oplossing op de kust meer voor de hand. Deze oplossing vraagt veel minder zand en is te combineren met kustontwikkeling. Een testeiland voor het bestuderen van het gedrag van eilanden voor de kust is daarmee niet nodig.

Daarbij kan met een dergelijk testeiland geen kennis worden opgedaan die van invloed is op de vooral strategische keuze tussen de verschillende alternatieven voor de langere termijn veiligheid. Het testeiland is onvoldoende representatief, en het morfologisch gedrag van het eiland zelf is bij de aanleg van een langgerekt eiland van ondergeschikt belang in de afweging. De effecten op de kustzone en de kwaliteit van strand zijn belangrijker. Deze zijn slecht voorspelbaar maar kunnen met een testeiland niet worden onderzocht.

Het testeiland leidt wel tot meerdere negatieve effecten die moeilijk kunnen worden voorspeld en ook moeilijk kunnen worden gemitigeerd. Dit betreft effecten op zwemveiligheid, kustonderhoud, risico van aanzanding van de Zwin monding en kwaliteitsverlies van het strand door afzetting van slib. Ook wordt het zicht vanaf het strand beïnvloed door het testeiland. Voorts worden ook effecten verwacht op Nederlands grondgebied.

Tenslotte is voor de aanleg van het testeiland naar verluid 16 miljoen m3 nodig. Een kleiner volume is op zich al voldoende om de langere termijn veiligheid van de kust te waarborgen als gekozen wordt voor een versterking van de bestaande kust.”

Met andere woorden:

  • kustbescherming op het land is veiliger, efficiënter en goedkoper
  • een proefeiland laat niet toe de efficiëntie van een langgerekt eiland te testen

 een proefeiland heeft in ieder geval negatieve effecten op zwemveiligheid, zeezicht, kustonderhoud, risico van aanzanding van de Zwin monding en kwaliteitsverlies van het strand door afzetting van slib.


Wie zijn wij?

“Stop het Eiland” is een vereniging, opgericht om het project van de overheid, namelijk de bouw van een testeiland voor de kust van Knokke-Heist, een halt toe te roepen.
De oprichters zijn een aantal Knokkenaars en trouwe Knokse
vakantiegangers, die bekommerd zijn om de negatieve gevolgen van de bouw van dat testeiland voor de toekomst van de mooie badstad Knokke-Heist.
Uit studies blijkt overduidelijk dat de aangenaam golvende zee plaats zou maken voor een soort kanaal, waar watersport beoefenen onmogelijk zou worden en zwemmen zelfs levensgevaarlijk.
De aantrekkelijkheid van Knokke als badstad zou hierdoor zwaar in het gedrang komen. “Stop het Eiland” pleit dan ook voor een alternatieve manier om de kust te beschermen, via stranduitbreiding en duinverhoging en -verbreding, zoals
Nederland dat deed.


Contacteer ons

info@stopheteiland.be

Stop Het Eiland

E-mail

Reinforce Your Unique Selling Proposition

Describe Trip details

De risico's
 Geen positief effect op de kustbescherming
 
Verdwijnen van de golfslag
 
Slib op het strand
 
Versnelling van de stroming
 Zwemgevaar door draaikolken
 Lange sliert volgeladen schepen

Kom in actie

Conclusie & alternatieven

De eindconclusie is voor HaskoningDHV dan ook dat het onverantwoord is om een dergelijk testeiland aan te leggen.
De naar verwachting beperkte baten van het testeiland wat betreft relevante kennisontwikkeling wegen zeker niet op tegen de grote, onzekere en moeilijk te milderen negatieve effecten.

Royal HaskoningDHV zal nu, op vraag van de gemeente Knokke-Heist,  efficiëntere en meer duurzame alternatieven uitwerken voor de kustbescherming van Knokke-Heist.

Het Nederlandse plan

 Geen positief effect op de kustbescherming
 Verdwijnen van de golfslag
 Slib op het strand
Versnelling van de stroming
 Zwemgevaar door draaikolken
 Lange sliert volgeladen schepen 

Gevolgen van een testeiland

Bestaat er een alternatief? 

Een oplossing op de kust, zoals de Nederlanders hebben gedaan, ligt veel meer voor de hand. Deze oplossing vraagt minder zand en is te combineren met
kustontwikkeling. Bredere stranden beschermen immers niet alleen de kust. Ze bieden ook meer ruimte om strandactiviteiten te ontwikkelen, terwijl de watersportactiviteiten verder kunnen blijven doorgaan.

Het Nederlandse Plan

en stuur het zelf op met de post

Meest gestelde vragen

Onze ambassadeurs

Onze ambassadeurs

Ik doe mee
Ik doe meeIk doe meeIk doe mee

Cookie Policy                       Privacy Policy

De Stad Knokke bestelde een rapport bij het gerenommeerde Nederlands waterbouwkundig studiebureau Royal HaskoningDHV 
en dit waren de voornaamste conclusies:

Rapport Royal HaskoningDHV

Het gerenommeerd Nederlands studiebureau Royal HaskoningDHV heeft het project bestudeerd. De voornaamste conclusie is dat de bouw van een testeiland totaal nutteloos is. Zo’n testeiland is immers te verschillend van het vooropgestelde langgerekt eiland om nuttige informatie te verschaffen. Computermodellen doen dat veel beter. De negatieve milieueffecten van zo’n testeiland zijn anderzijds gigantisch en onvermijdbaar.

Lees hier het volledige rapport.

Doneer via Paypal

Schrijf je nu in op onze mailing voor meer info over het Vlaamse bezwaarschrift binnenkort.

Schrijf je nu in op onze mailing voor meer info over het Vlaamse bezwaarschrift binnenkort.


Fix the following errors:
Hide